ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញញត្តិគាំទ្រចំពោះសាលដីកាតុលាការកំពូលសំណុំរឿងបណ្តឹងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ

ចែករំលែក៖

រដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញ ចេញញត្តិគាំទ្រចំពោះសាលដីកាតុលាការកំពូលសំណុំរឿងបណ្តឹងរំលាយគណបក្សសង្គ្រោះជាតិ


ចែករំលែក៖