ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រាប់អាជ្ញាធរ ឲ្យទម្លាក់ស្លាក បក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅទូទាំងប្រទេស

ចែករំលែក៖

ក្រសួងមហាផ្ទៃ ប្រាប់អាជ្ញាធរ ឲ្យទម្លាក់ស្លាក បក្សសង្គ្រោះជាតិ នៅទូទាំងប្រទេស

 


ចែករំលែក៖