ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាសោកស្តាយ និងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមាន សហរដ្ឋអាមេរិក

ចែករំលែក៖

សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមតំណាងរាស្ត្រនៃរដ្ឋសភាប្រទេសកម្ពុជាសោកស្តាយ និងខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សេតវិមាន សហរដ្ឋអាមេរិក

 


ចែករំលែក៖