ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាជូនដំណឹងថា កិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ លើកទី៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងធ្វើឡើងនៅក្រុងសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាជូនដំណឹងថា កិច្ចប្រជុំកំពូលគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គ លើកទី៣ ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី៥ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៨ នឹងធ្វើឡើងនៅក្រុងសៀមរាប ប្រទេសកម្ពុជា


ចែករំលែក៖