ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីវិសម្ពាធទាប លក្ខណៈបែបនេះធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅថ្ងៃនេះ៖

ចែករំលែក៖

ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទទួលឥទ្ធិពលពីវិសម្ពាធទាប លក្ខណៈបែបនេះធ្វើឲ្យអាកាសធាតុនៅថ្ងៃនេះ៖


ចែករំលែក៖