ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ.ជ.ប.បានបញ្ជាក់ថា លោកខឹម វាសនា បានយកទម្រង់១១០៩ជាកម្មវត្ថុចោទប្រកាន់ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ នាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោត

ចែករំលែក៖

គ.ជ.ប.បានបញ្ជាក់ថា លោកខឹម វាសនា បានយកទម្រង់១១០៩ជាកម្មវត្ថុចោទប្រកាន់ ក្នុងគោលបំណងធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំ នាំឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តលើការបោះឆ្នោត


ចែករំលែក៖