ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមផ្សព្វផ្សាយពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀង ដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨ 

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមផ្សព្វផ្សាយពីកម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀង ដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០៤ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៥ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨

 

 


ចែករំលែក៖