ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ.ជ.ប. ប្រកាសព័ត៌មាន​អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ​របស់គ.ជ.ប. លើសំណុំរឿងលេខ០០១ ខេត្តកំពត

ចែករំលែក៖

គ.ជ.ប. ប្រកាសព័ត៌មាន​អំពីសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះ​របស់គ.ជ.ប. លើសំណុំរឿងលេខ០០១ ខេត្តកំពត


ចែករំលែក៖