ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ជូនដំណឹងសន្និសីទសារព័ត៌មាន​មុនការប្រកាសសាលក្រម សំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន

ចែករំលែក៖

អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ជូនដំណឹងសន្និសីទសារព័ត៌មាន​មុនការប្រកាសសាលក្រម សំណុំរឿង ០០២/០២ ពាក់ព័ន្ធនឹងជនជាប់ចោទ នួន ជា និងខៀវ សំផន ៖


ចែករំលែក៖