ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ប៊ុណ្ណា រៀលធី គ្រុប រីករាយ ថ្ងៃនៃក្តីស្រឡាញ់

ចែករំលែក៖

លោកស្រី សន សុម៉ាលីនដា អគ្គនាយិកា ប៊ុណ្ណា រៀលធី គ្រុប ព្រមទាំងបុគ្គលិកទាំងអស់ នៅថ្ងៃទី១៤ ខែកុម្ភៈ នេះ បានជូនពរ អតិថិជនរបស់ខ្លួន ព្រមទាំងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ ឲ្យទទួលបាននូវ​សេចក្តីស្រឡាញ់គ្រប់ៗគ្នា និងសូមឲ្យគ្រប់មុខរបរ​ទទួលទានរបស់អតិថិជន និងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យ និងជួបតែសេចក្តីសុខចំរើនជានិរន្តរ៍


ចែករំលែក៖