ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអប់រំធ្វើការនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និងហាមផ្តាច់មិនឲ្យមន្ត្រីអប់រំបង្រៀនគួរក្នុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ-១៩

ចែករំលែក៖

 

ក្រសួងអប់រំយុវជន និងកីឡាអនុញ្ញាតឲ្យមន្ត្រីអប់រំធ្វើការនៅផ្ទះរៀងៗខ្លួន តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ និងហាមផ្តាច់មិនឲ្យមន្ត្រីអប់រំបង្រៀនគួរក្នុងពេលប្រយុទ្ធប្រឆាំងកូវីដ-១៩។
នេះបើយោងតាមសេចក្តីណែនាំស្តីពីវិធានការបន្ថែមក្នុងការទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺកូវីដ-១៩ ខាងក្រោមទាំងស្រុង៖


ចែករំលែក៖