ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បើមានចម្ងល់ក្នុងការសុំផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ និងសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ សូមខលទៅលេខទាំង២៥រាជធានី-ខេត្ត នេះ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ អង្គភាព អគ្គនាយកដ្ឋានអត្តសញ្ញាណកម្ម បានបញ្ជាក់ថា៖
សូមជូនជ្រាបបញ្ជីបច្ចុប្បន្នភាពឈ្មោះ និងលេខទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងសម្រាប់ចម្ងល់ក្នុងការសុំផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ និងសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ តាមបណ្តាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី ខេត្តទាំង២៥ និងនាយកដ្ឋានជំនាញ។http://news.gdi.gov.kh/2020/06។
ប្រជាពលរដ្ឋមានជំនឿថា៖ បើបានផ្តល់លេខអោយទំនាក់ទំនងតាមបណ្តាស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានី ខេត្តទាំង២៥ និងនាយកដ្ឋានជំនាញ រឿងចម្ងល់ក្នុងការសុំផ្តល់អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណសញ្ជាតិខ្មែរ និងសៀវភៅគ្រួសារ ឬសៀវភៅស្នាក់នៅ មេត្តាលើកទូរស័ព្ទផង។ ជៀសវាងអ្នកកាន់លេខទូរស័ព្ទខ្វះការទទួលខុសត្រូវលើការផ្តល់សេវាព័ត៌មានលម្អិត..!

 

ដោយ៖សុខ ខេមរា


ចែករំលែក៖