ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ជាប់កំណត់ត្រាពិភពលោក ញ៉ាំបឺហ្គឺរ ២៥នំ ក្នុងរយៈពេលតែ ២២នាទីប៉ុណ្ណោះ

ចែករំលែក៖


ចែករំលែក៖