ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងបរិស្ថាន ប្រកាសព័ត៌មានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន៣ថ្មីបន្ថែមទៀត ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន

ចែករំលែក៖

ក្រសួងបរិស្ថាន ប្រកាសព័ត៌មានតំបន់ការពារធម្មជាតិចំនួន៣ថ្មីបន្ថែមទៀត ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្រោមការគ្រប់គ្រង និងអភិរក្សរបស់ក្រសួងបរិស្ថាន

paristhan

 

 

 

អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់អភិរក្សទឹកសាបបឹងព្រែកទប់

9833bf27-c437-4e8e-a111-33f0cdfb12de_page_1

9833bf27-c437-4e8e-a111-33f0cdfb12de_page_2 9833bf27-c437-4e8e-a111-33f0cdfb12de_page_3
9833bf27-c437-4e8e-a111-33f0cdfb12de_page_4

អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតឧទ្យានជាតិកោះរុង
kosh-roung_page_1 kosh-roung_page_2 kosh-roung_page_3

kosh-roung_page_4

kosh-roung_page_5

អនុក្រឹត្យស្តីពីការបង្កើតតំបន់បេតិកភណ្ឌធម្មជាតិភ្នំត្បែង

phnom-tabeng_page_1

phnom-tabeng_page_2 phnom-tabeng_page_3 phnom-tabeng_page_4

 


ចែករំលែក៖