ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ ParisSG, Ajaccio, Valenciennes, Boulogne ប្តេជ្ញាយកឈ្នះគូប្រកួត របស់ខ្លួន

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ ក្រុម ParisSG, Ajaccio, Valenciennes, Boulogne ជាក្រុមដែលមាន ប្រវត្តិល្អ និងមានរំពឹងយកឈ្នះគូប្រកួត ទាំងក្នុង និងក្រៅទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

បារាំង Ligue 1
Lille(16) Vs ParisSG(3)
Lille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nancy ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Guingamp ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bastia ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ParisSG ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nancy ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Basel ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Marseille ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
24/04/16ParisSG 2 – 1 Lille
13/02/16ParisSG 0 – 0 Lille
08/08/15Lille 0 – 1 ParisSG
25/04/15ParisSG 6 – 1 Lille
04/02/15Lille 0 – 1 ParisSG
ទស្សនៈWDW:Lille 1 – 2 ParisSG
ទស្សនៈPD:Lille 0 – 2 ParisSG
ទស្សនៈAsianB: ParisSG អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 2
Ajaccio(12) Vs Laval(20)
Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brest ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Reims ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Havre ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Auxerre ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Brest ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Montpellier ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/02/16Laval 0 – 0 Ajaccio
19/09/15Ajaccio 0 – 0 Laval
26/08/15Ajaccio 1 – 2 Laval
07/02/15Ajaccio 0 – 0 Laval
30/08/14Laval 0 – 0 Ajaccio
05/03/11Ajaccio 1 – 1 Laval
ទស្សនៈWDW:Ajaccio 1 – 0 Laval
ទស្សនៈPD: Ajaccio 1 – 0 Laval

Bourg (16) Vs GFCA Ajaccio(9)
Bourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nîmes ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Amiens ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Troyes ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bastia ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Troyes ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Orléans ២-០ ក្នុងផ្ទះ ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/03/14GFCA Ajaccio 3 – 1 Bourg
21/09/13Bourg 1 – 3 GFCA Ajaccio
13/03/10GFCA Ajaccio 1 – 0 Bourg
20/09/09Bourg 2 – 4 GFCA Ajaccio
21/12/08Bourg 2 – 2 GFCA Ajaccio
10/04/04Bourg 1 – 0 GFCA Ajaccio
ទស្សនៈWDW:Bourg0-1GFCA Ajaccio
ទស្សនៈPD:Bourg 0 – 2 GFCA Ajaccio

Orléans(18) Vs Troyes(4)
Orléans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Caen ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Tours ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ GFCA Ajaccio ២-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Amiens ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ GFCA Ajaccio ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bourg ១-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
11/04/15Orléans 0 – 1 Troyes
01/11/14Troyes 1 – 0 Orléans
ទស្សនៈWDW:Orléans 0 – 1 Troyes
ទស្សនៈPD:Orléans 2 – 2 Troyes
Red Star (15) Vs Tours(17)
Red Star ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lens ២-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Nîmes ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Amiens ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Tours ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ GFCA Ajaccio ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Orléans ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Valenciennes ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Tours 0 – 0 Red Star
15/08/15Red Star 1 – 1 Tours
06/01/13Tours 3 – 1 Red Star
ទស្សនៈWDW:Red Star 1 – 1 Tours
ទស្សនៈPD:Red Star 2 – 2 Tours

Reims(5) Vs Havre(3)
Reims ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Auxerre ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ajaccio ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lens ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Havre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Sochaux ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Clermont ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ajaccio ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/08/16Reims 2 – 5 Havre
28/04/12Havre 1 – 1 Reims
21/12/11Reims 2 – 1 Havre
05/02/11Reims 2 – 1 Havre
25/08/10Reims 0 – 2 Havre
21/08/10Havre 2 – 1 Reims
ទស្សនៈWDW:Reims 0 – 1 Havre
ទស្សនៈPD:Reims 3 – 0 Havre

Valenciennes(8) Vs Nîmes(11)
Valenciennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Strasbourg ៤-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Niort ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Tours ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Nîmes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៤-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Bourg ០-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Red Star ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Sochaux ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
09/04/16Nîmes 2 – 0 Valenciennes
25/11/15Valenciennes 2 – 2 Nîmes
17/01/15Nîmes 2 – 0 Valenciennes
09/08/14Valenciennes 2 – 2 Nîmes
22/09/10Nîmes 1 – 1 Valenciennes
20/05/05Nîmes 2 – 2 Valenciennes
ទស្សនៈWDW:Valenciennes0-1Nîmes
ទស្សនៈPD:Valenciennes 1 – 3 Nîmes

បារាំង National
Avranches(7) Vs Herbiers(16)
Avranches ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Épinal ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Pau ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Duchère ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Herbiers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Belfort ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Bastia ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Créteil ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/01/16Herbiers 2 – 1 Avranches
15/08/15Avranches 0 – 0 Herbiers
09/03/14Herbiers 2 – 3 Avranches
19/10/13Avranches 0 – 2 Herbiers
10/04/13Avranches 0 – 0 Herbiers
06/10/12Herbiers 0 – 1 Avranches
ទស្សនៈWDW:Avranches2-0 Herbiers
ទស្សនៈPD:Avranches 3 – 0 Herbiers

Sedan(18) Vs Duchère(8)
Sedan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Châteauroux ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Épinal ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Pau ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Duchère ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bastia ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Créteil ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Avranches ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Sedan 0- 1 Duchère
ទស្សនៈPD:Sedan 1- 1 Duchère

Créteil(9) Vs Quevilly(6)
Créteil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Pau ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Duchère ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Herbiers ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
Quevilly ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Boulogne ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Belfort ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bastia ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/03/13Créteil 3 – 0 Quevilly
19/09/12Quevilly 2 – 3 Créteil
26/02/12Créteil 2 – 1 Quevilly
17/09/11Quevilly 1 – 1 Créteil
ទស្សនៈWDW:Créteil 1 – 2 Quevilly
ទស្សនៈPD:Créteil 2 – 2 Quevilly

Bastia(10) Vs Boulogne(2)
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Duchère ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Herbiers ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Quevilly ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Boulogne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Quevilly ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Concarneau ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Belfort ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Bastia 2 – 0 Boulogne
03/10/15Boulogne 4 – 0 Bastia
25/01/15Boulogne 4 – 1 Bastia
16/08/14Bastia 3 – 2 Boulogne
20/04/13Boulogne 4 – 1 Bastia
24/11/12Bastia 1 – 0 Boulogne
ទស្សនៈWDW:Bastia 1 – 3 Boulogne
ទស្សនៈPD:Bastia 1 – 3 Boulogne

Consolat(12) Vs Épinal(17)
Consolat ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Dunkerque ១-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Chambly ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Châteauroux ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Avranches ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Sedan ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Paris ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
30/01/16Consolat 4 – 2 Épinal
22/08/15Épinal 1 – 1 Consolat
02/05/15Épinal 1 – 3 Consolat
13/12/14Consolat 1 – 1 Épinal
ទស្សនៈWDW:Consolat 1 – 0 Épinal
ទស្សនៈPD:Consolat 2 – 0 Épinal

Belfort (15) Vs Concarneau(1)
Belfort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Herbiers ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Quevilly ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Boulogne ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Concarneau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Boulogne ៤-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Dunkerque ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ St Malo ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Belfort 0-1 Concarneau
ទស្សនៈPD:Belfort 0 – 1 Concarneau ៕

2015jul24062326_481282068


ចែករំលែក៖