ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លោក​​ ឡុង វិសាលោ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស ត្រូវបានតែងតាំង ជា ឯកអគ្គរាជទូតថៃ

ចែករំលែក៖

លោក ឡុង វិសាលោ រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេស ត្រូវបានតែងតាំង ជា ឯកអគ្គរាជទូតថៃ

der


ចែករំលែក៖