ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គការអន្តរជាតិ អង្កេតការណ៍ ការបោះឆ្នោត ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤

ចែករំលែក៖

ផ្សាយផ្ទាល់(Live): សន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់អង្គការអន្តរជាតិ អង្កេតការណ៍ ការបោះឆ្នោត ឃុំ-សង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ។
ភ្នំពេញ,ថ្ងៃទី០៤ មិថុនា ២០១៧

[fbvideo link=”https://www.facebook.com/hunsencambodia/videos/1353758694672624/” width=”ุุ600″ height=”400″ onlyvideo=”1″]
ចែករំលែក៖