ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លទ្ធផលបឋមក្រៅផ្លូវការ ដែលទទួលបានពីបណ្តាខេត្តទូទាំងប្រទេសបង្ហាញថា CPP 1163 ឃុំសង្កាត់ CNRP 482 ឃុំសង្កាត់

ចែករំលែក៖

លទ្ធផលបណ្តោះអាសន្នគិតតំណែងមេឃុំ ចៅសង្កាត់ អាណត្តិទី៤ ឆ្នាំ២០១៧ តាមបណ្តាលរាជធានី ខេត្ត


ចែករំលែក៖