ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ស្តីពីលទ្ធផលទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី

ចែករំលែក៖

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេស និងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ​ស្តីពីលទ្ធផលទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសទៅកាន់សហព័ន្ធរុស្ស៊ី


ចែករំលែក៖