ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា​ ខកចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​អធិប្បាយ​របស់​លោកស្រី​សាស្ត្រាចារ្យ​ រ៉ូណា​ ស្មីត​ អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ ស្តីពី​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ក្រសួង​ការបរទេស​កម្ពុជា​ ខកចិត្ត​យ៉ាង​ខ្លាំង​ចំពោះ​ការ​អធិប្បាយ​របស់​លោកស្រី​សាស្ត្រាចារ្យ​ រ៉ូណា​ ស្មីត​ អ្នក​រាយការណ៍​ពិសេស​របស់​អង្គការ​សហប្រជាជាតិ​ ស្តីពី​ស្ថានភាព​សិទ្ធិ​មនុស្ស​នៅ​កម្ពុជា៖

 


ចែករំលែក៖