ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹកផ្សព្វផ្សាយអំពី កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨៖

ចែករំលែក៖

ក្រសួងធនធានទឹកផ្សព្វផ្សាយអំពី កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលបានធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង
៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០២ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ ២០១៨៖


ចែករំលែក៖