ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ បញ្ចប់តំណែងរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់រូបនៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន នៃរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទទួលការតែងតាំងមុនថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ និងតែងតាំងឥស្សរជន ជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ព្រះរាជក្រឹត្យត្រាស់បង្គាប់ បញ្ចប់តំណែងរដ្ឋលេខាធិការគ្រប់រូបនៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន នៃរាជរដ្ឋាភិបាល​នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ដែលបានទទួលការតែងតាំងមុនថ្ងៃទី៦ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៨ និងតែងតាំងឥស្សរជន ជារដ្ឋលេខាធិការនៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាន នៃរាជរដ្ឋាភិបាលនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា


ចែករំលែក៖