ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បញ្ជី ឧបនាយករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តី នៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ នេះ

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ បញ្ជី ឧបនាយករដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រី ទេសរដ្ឋមន្ត្រី រដ្ឋមន្រ្តី នៃក្រសួង និងរដ្ឋលេខាធិការដ្ឋាននៃរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំ ២០២០ នេះ៕

ដោយ៖សិលា

 

 


ចែករំលែក៖