ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

កម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី០៩ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៧ ព្រឹក

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹក ,កម្ពស់ទឹកពិនិត្យឃើញនៅថ្ងៃទី ០៩មិថុនាឆ្នាំ២០២២ វេលាម៉ោង ៧ ព្រឹក តាមបណ្តាស្ថានីយជលសាស្ត្រមានដូចខាងក្រោម ៖


ចែករំលែក៖