ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

តើអ្វីទៅជាចំណុចសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាឌិជីថល?

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ ៖ ចំណុចសំខាន់នៃបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល គឺជាភ្នាក់ងារទីផ្សារឌីជីថល ដែលបង្កើតឡើងតម្រូវសេចក្តីត្រូវការរបសអ្នកប្រើប្រាស់ ឬអតិថិជនរបស់ខ្លួនទូទាំងសកលលោក។ ជំហានទីមួយ ដើម្បីបង្កើនឲ្យរីកធំធាត់នូវសាខាអនឡាញ ត្រូវជម្រុញការនាំមុខដ៏មានគុណភាពទៅលើវែបសាយ ឬកម្មវិធីប្រើប្រាស់ក្នុងទូរស័ព្ទដៃ ហៅថា Mobile Apps។

តើបច្ចេវិទ្យាឌីជីថលបុរាណកើតឡើងនៅពេលណា? 

ការវិវត្តឌីជីថល ដែលត្រូវបានចាប់ផកតើននៅក្នុងរង្វង់ឆ្នាំ១៩៨០ ជាមួយនឹងអ៉ីនធឺណិត និងក្រោយមកឧបករណ៍ចល័ត បណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម ទិន្នន័យធំៗ និងក្លោដកុំព្យូទ័រ ដែលត្រូវបានវិវត្តន៍និងអនុវត្តនៅក្នុងវិស័យថែទាំសុខភាព។

ហេតុអ្វីបានជាបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថលមានសារៈសំខាន់?

បច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល អាចជួយបង្កើនការទំនាក់ទំនង

កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ លទ្ធភាពលុកចូលទៅវិភាគទិន្នន័យនិងលុកចូលទៅប្រើប្រាសបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គម។ បទពិសោធន៍របស់អ្នកផ្តល់សេវានិងអតិថិជនពួកគេ ត្រូវបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងជាមួយការខិតទៅដល់ភាពស្រស់បំព្រង និងការធ្វើអន្តរកម្ម។

អ្វីទៅជាដំណាក់កាលទាំង៤ នៃការវិវត្តបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល? 

ដំណាក់កាលទី១ គឺការធ្វើឲ្យដំណើរការទិន្នន័យ

ដំណាក់កាលទី២ គឺការបង្កើតកុំព្យូទ័របុគ្គល

ដំណាក់កាលទី៣ គឺការតភ្ជាប់បណ្តាញកុំព្យូទ័រ

ដំណាក់កាលទី៤ គឺការបង្កើតក្លោដកុំព្យូទ័រ, ភាគលាភឌីជីថល ជាសកល ចំណាត់ថ្នាក់កុំព្យូរទ័រ….

៥ប្រភេទនៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល រួមមាន៖

ការផ្លាស់ប្តូរដំណើរការធុរកិច្ច

ការផ្លាស់ប្តូរនវានុវត្តន៍ដំណើរការធុរកិច្ច

ការផ្លាស់ប្តូរម៉ឌែលធុរកិច្ច

ការផ្លាស់ប្តូរឈ្មោះដែន និងវប្បធម៌ធុរកិច្ច

ការផ្លាស់ប្តូរក្លោដ។

អ្វីទៅជាធាតុទាំង៧ នៃការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល?

យុទ្ធសាស្រ្តនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំ

ការប្តូរវប្បធម៌និងទំនាក់ទំនង

ដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព

ទិន្នន័យ

បច្ចេកវិទ្យា

រចនាសម្ព័ន្ធក្រុម

លទ្ធផល ៕

ដោយ : អុឹម វុត្ថា ទីប្រឹក្សាក្រសួងប្រៃសណីយ៍


ចែករំលែក៖