ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

Vitesse, PSV II, Breda, Fortuna, Volendam មានប្រៀបក្នុងទឹកដីនៅហុល្លង់ថ្ងៃនេះ

ចែករំលែក៖

Wales+v+Northern+Ireland+Round+16+UEFA+Euro+VVVk20ihQwOl

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅហុល្លង់ ថ្ងៃនេះក្រុម Vitesse, PSV II, Breda, Fortuna, Volendam ជាក្រុមដែលមាន ប្រៀបជាងគូប្រកួតក្នុងទឹកដីសង្ឃឹមរក បាន៣ពិន្ទុនៅរដូវកាលថ្មីនេះ ។

ហុល្លង់ Eredivisie
Vitesse(15) Vs Utrecht(4)
Vitesse ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Willem II ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Den Haag ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Roda ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Utrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ PSV ២-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Heerenveen ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Alkmaar ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/05/16Vitesse 1 – 3 Utrecht
13/09/15Utrecht 2 – 1 Vitesse
17/05/15Vitesse 3 – 3 Utrecht
02/11/14Utrecht 3 – 1 Vitesse
03/05/14Utrecht 2 – 1 Vitesse
10/11/13Vitesse 3 – 1 Utrecht
ទស្សនៈWDW:Vitesse 2 – 3 Utrecht
ទស្សនៈPD:Vitesse 2 – 1 Utrecht
ទស្សនៈAsianB: Utrecht អាចឈ្នះ

ហុល្លង់ Eerste Divisie
PSV II(3) Vs Utrecht II(20)
PSV II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Cambuur ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Emmen ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ VVV ២-១ ក្រៅផ្ទះ ។
Utrecht II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Dordrecht ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Graafschap ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Waalwijk ៣-១ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:PSV II 2 – 0 Utrecht II
ទស្សនៈPD:PSV II 1 – 0 Utrecht II

Almere (19) Vs Eindhoven (11)
Almere ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Ajax II ៤-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Fortuna ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Emmen ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Eindhoven ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Volendam ១-០ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Waalwijk ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Achilles ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Almere 1 – 2 Eindhoven
12/09/15Eindhoven 3 – 2 Almere
10/02/15Almere 2 – 1 Eindhoven
26/08/14Eindhoven 2 – 1 Almere
08/02/14Eindhoven 1 – 2 Almere
19/10/13Almere 0 – 4 Eindhoven
ទស្សនៈWDW:Almere 0 – 1 Eindhoven
ទស្សនៈPD:Almere 1 – 1 Eindhoven

Oss(14) Vs Telstar(13)
Oss ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Helmond ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ VVV ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ MVV ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Telstar ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fortuna ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Volendam ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Helmond ៤-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Oss 3 – 3 Telstar
05/12/15Telstar 1 – 1 Oss
11/04/15Telstar 2 – 1 Oss
28/09/14Oss 2 – 1 Telstar
22/02/14Oss 0 – 1 Telstar
17/11/13Telstar 1 – 2 Oss
ទស្សនៈWDW:Oss 2 – 0 Telstar
ទស្សនៈPD:Oss 1 – 1 Telstar

Breda(4) Vs Den Bosch(16)
Breda ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Achilles ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ MVV ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Dordrecht ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Den Bosch ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Graafschap ២-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Ajax II ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Volendam ៥-២ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Den Bosch 3 – 6 Breda
21/11/15Breda 3 – 0 Den Bosch
01/05/05Den Bosch 0 – 2 Breda
28/11/04Breda 3 – 0 Den Bosch
09/03/02Den Bosch 1 – 2 Breda
14/10/01Breda 0 – 0 Den Bosch
ទស្សនៈWDW:Breda 2 – 0 Den Bosch
ទស្សនៈPD:Breda 3 – 0 Den Bosch

Helmond(18) Vs Cambuur(12)
Helmond ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Oss ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Achilles ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Telstar ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Cambuur ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ PSV II ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Dordrecht ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Graafschap ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/03/13Cambuur 2 – 0 Helmond
03/11/12Helmond 3 – 1 Cambuur
14/04/12Helmond 1 – 3 Cambuur
24/09/11Cambuur 2 – 2 Helmond
25/01/11Cambuur 1 – 2 Helmond
23/10/10Helmond 2 – 0 Cambuur
ទស្សនៈWDW:Helmond 0-1 Cambuur
ទស្សនៈPD:Helmond 1 – 0 Cambuur

Waalwijk(10) Vs Ajax II(1)
Waalwijk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Emmen ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Eindhoven ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Utrecht II ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Ajax II ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Almere ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Den Bosch ៥-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Fortuna ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Ajax II 0 – 0 Waalwijk
05/12/15Waalwijk 3 – 5 Ajax II
21/02/15Waalwijk 4 – 4 Ajax II
09/12/14Ajax II 3 – 2 Waalwijk
ទស្សនៈWDW:Waalwijk 1 – 3 Ajax II
ទស្សនៈPD:Waalwijk 0 – 1 Ajax II

Fortuna(9) Vs Dordrecht(17)
Fortuna ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Telstar ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Almere ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ajax II ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Dordrecht ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Utrecht II ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Utrecht II ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ajax II ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Dordrecht 1 – 3 Fortuna
12/09/15Fortuna 0 – 5 Dordrecht
01/03/14Dordrecht 1 – 1 Fortuna
23/11/13Fortuna 0 – 1 Dordrecht
27/04/13Fortuna 3 – 1 Dordrecht
08/12/12Dordrecht 0 – 1 Fortuna
ទស្សនៈWDW:Fortuna 1 – 2 Dordrecht
ទស្សនៈPD:Fortuna 1 – 1 Dordrecht

Volendam(2) Vs Emmen(8)
Volendam ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Eindhoven ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Telstar ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Den Bosch ៥-២ ក្រៅផ្ទះ។
Emmen ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Waalwijk ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ PSV II ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Almere ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
02/04/16Emmen 1 – 0 Volendam
24/10/15Volendam 0 – 2 Emmen
28/02/15Volendam 3 – 2 Emmen
13/12/14Emmen 4 – 1 Volendam
01/03/14Emmen 4 – 1 Volendam
23/11/13Volendam 1 – 5 Emmen
ទស្សនៈWDW:Volendam 1 – 1 Emmen
ទស្សនៈPD:Volendam 1 – 0 Emmen

Graafschap(6) Vs VVV(5)
Graafschap ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Den Bosch ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Utrecht II ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Cambuu ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
VVV ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ MVV ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Oss ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ PSV II ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/02/15Graafschap 1 – 1 VVV
23/08/14VVV 1 – 0 Graafschap
29/03/14Graafschap 3 – 1 VVV
14/09/13VVV 0 – 4 Graafschap
19/02/12Graafschap 1 – 4 VVV
27/11/11VVV 1 – 2 Graafschap
ទស្សនៈWDW:Graafschap 1 – 2 VVV
ទស្សនៈPD:Graafschap 0 – 2 VVV ៕


ចែករំលែក៖