ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

បាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ Marseille, GFCA Ajaccio, Troyes, Concarneau រំពឹងឈ្នះក្នុងផ្ទះ

ចែករំលែក៖

 

Guingamp-2-1-Marseille

ការប្រកួតបាល់ទាត់នៅបារាំងថ្ងៃនេះ ក្រុម Marseille, GFCA Ajaccio, Troyes, Concarneau ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិល្អ និងមានសង្ឃឹមរំពឹងឈ្នះគូប្រកួតក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន ។

បារាំង Ligue 1
Marseille (16) Vs Lorient(19)

Marseille ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Palermo ១-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Toulouse ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Guingamp ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lorient ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Watford ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Caen ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Bastia ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Lorient 1 – 1 Marseille
18/10/15Marseille 1 – 1 Lorient
25/04/15Marseille 3 – 5 Lorient
03/12/14Lorient 1 – 1 Marseille
22/02/14Marseille 1 – 0 Lorient
28/09/13Lorient 0 – 2 Marseille

ទស្សនៈWDW:Marseille 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈPD:Marseille 1 – 0 Lorient
ទស្សនៈAsianB: Marseille អាចឈ្នះ

បារាំង Ligue 2
Bourg(20) Vs Niort(19)

Bourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Auxerre ២-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Auxerre ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Ajaccio ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Niort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Strasbourg ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Amiens ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Tours ៤-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/04/16Niort 0 – 0 Bourg
02/12/15Bourg 2 – 1 Niort

ទស្សនៈWDW:Bourg 0 – 1 Niort
ទស្សនៈPD: Bourg 0 – 1 Niort

Clermont (15) Vs Ajaccio(7)

Clermont ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Sochaux ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Auxerre ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Créteil ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Lens ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Orléans ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bourg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
13/02/16Ajaccio 3 – 1 Clermont
23/09/15Clermont 2 – 1 Ajaccio
21/03/15Ajaccio 1 – 2 Clermont
18/10/14Clermont 1 – 1 Ajaccio
18/07/13Ajaccio 1 – 1 Clermont
11/05/11Ajaccio 1 – 0 Clermont

ទស្សនៈWDW:Clermont 0 – 1 Ajaccio
ទស្សនៈPD:Clermont 1 – 0 Ajaccio
GFCA Ajaccio(5) Vs Strasbourg(3)
GFCA Ajaccio ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sochaux ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Havre ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Laval ១-០ ក្រៅផ្ទះ ។Strasbourg ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Tours ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Nîmes ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Auxerre ២-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៣ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/02/14Strasbourg 1-1 GFCA Ajaccio
31/08/13GFCA Ajaccio 2-0 Strasbourg
06/01/07GFCA Ajaccio 1-2 Strasbourg
ទស្សនៈWDW:GFCA Ajaccio 0-1 Strasbourg
ទស្សនៈPD:GFCA Ajaccio 1-0 Strasbourg

Nîmes (17) Vs Amiens (6)
Nîmes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Nîmes ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Lens ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Strasbourg ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Amiens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Clermont ២-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Niort ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Lens ១-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
23/07/11Amiens 2 – 0 Nîmes
21/03/09Amiens 0 – 1 Nîmes
11/10/08Nîmes 1 – 1 Amiens
26/04/02Amiens 2 – 1 Nîmes
08/12/01Nîmes 1 – 1 Amiens
04/12/99Amiens 0 – 0 Nîmes

ទស្សនៈWDW:Nîmes 0 – 1 Amiens
ទស្សនៈPD:Nîmes 0 – 1 Amiens

Orléans(14) Vs Auxerre(13)
Orléans ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Ajaccio ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sochaux ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Laval ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Auxerre ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Bourg ៤-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Clermont ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Strasbourg ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/07/15Orléans 1 – 2 Auxerre
24/01/15Orléans 0 – 0 Auxerre
16/08/14Auxerre 0 – 1 Orléans
13/08/14Orléans 1 – 1 Auxerre
20/07/14Auxerre 1 – 0 Orléans
06/01/13Auxerre 1 – 3 Orléans

ទស្សនៈWDW:Orléans 0 – 1 Auxerre
ទស្សនៈPD:Orléans 1 – 0 Auxerre

Tours(10) Vs Reims(4)
Tours ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Orléans ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Strasbourg ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Niort ៤-១ ក្រៅផ្ទះ។
Reims ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Valenciennes ០-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Real Madrid ៥-៣ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Red Star ២-១ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/03/12Reims 2 – 3 Tours
15/10/11Tours 1 – 1 Reims
02/04/11Reims 4 – 1 Tours
20/10/10Tours 2 – 1 Reims
16/05/09Reims 0 – 0 Tours
20/12/08Tours 2 – 1 Reims

ទស្សនៈWDW:Tours 0 – 1 Reims
ទស្សនៈPD:Tours 0 – 1 Reims

Troyes (9) Vs Lens(12)

Troyes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Laval ១-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Laval ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Havre ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lens ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Nîmes ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Amiens ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Paris ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/02/14Troyes 1 – 0 Lens
31/08/13Lens 1 – 0 Troyes
05/05/12Troyes 2 – 0 Lens
13/08/11Lens 2 – 1 Troyes
03/03/09Lens 1 – 1 Troyes
21/09/08Troyes 0 – 1 Lens

ទស្សនៈWDW:Troyes 0 – 1 Lens
ទស្សនៈPD:Troyes 2 – 0 Lens

Valenciennes(11) VsLaval(16)
Valenciennes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Brest ០-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Reims ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Brest ៣-២ ក្រៅផ្ទះ។
Laval ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Troyes ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ GFCA Ajaccio ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Orléans ០-០ ក្រៅផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
19/03/16Laval 0 – 3 Valenciennes
31/10/15Valenciennes 0 – 0 Laval
09/05/15Valenciennes 2 – 2 Laval
20/12/14Laval 3 – 1 Valenciennes
31/03/06Laval 0 – 2 Valenciennes
29/10/05Valenciennes 2 – 1 Laval
ទស្សនៈWDW:Valenciennes1- 0 Laval
ទស្សនៈPD:Valenciennes 2 – 0 Laval

បារាំង National
Béziers(3) Vs Avranches(4)

Béziers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Belfort ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Bastia ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Créteil ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Avranches ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sedan ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Paris ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Consolat ២-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/06/16Avranches 0 – 0 Béziers
08/08/15Béziers 3 – 0 Avranches

ទស្សនៈWDW:Béziers 0 – 1 Avranches
ទស្សនៈPD:Béziers 0 – 3 Avranches

Consolat (18) Vs Sedan(17)
Consolat ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Bastia ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Créteil ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Avranches ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Sedan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Avranches ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Concarneau ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Paris ០-០ ក្នុងផ្ទះ។

ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/06/16Consolat 4 – 1 Sedan
08/08/15Sedan 0 – 1 Consolat
ទស្សនៈWDW:Consolat 1 – 1 Sedan
ទស្សនៈPD:Consolat 2 – 0 Sedan

Dunkerque(2) Vs Créteil(11)
Dunkerque ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Boulogne ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Belfort ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Bastia ៤-០ ក្រៅផ្ទះ។
Créteil ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-០-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Consolat ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Béziers ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Clermont ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

ទស្សនៈWDW:Dunkerque 0 – 1 Créteil
ទស្សនៈPD:Dunkerque 2 – 2 Créteil

Chambly(6) Vs Bastia(10)
Chambly៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Quevilly ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Boulogne ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Belfort ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Bastia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Consolat ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Béziers ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Dunkerque ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
12/03/16Chambly 2 – 2 Bastia
26/09/15Bastia 0 – 0 Chambly
21/02/15Bastia 1 – 1 Chambly
13/09/14Chambly 1 – 1 Bastia
ទស្សនៈWDW:Chambly 1 – 1 Bastia
ទស្សនៈPD:Chambly 3 – 0 Bastia
Châteauroux(9) Vs Belfort(15)
Châteauroux ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Quevilly ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Boulogne ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Havre ៥-២ ក្រៅផ្ទះ។
Belfort ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Béziers ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Dunkerque ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Chambly ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា២ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
16/04/16Châteauroux 1 – 1 Belfort
07/11/15Belfort 1 – 1 Châteauroux
ទស្សនៈWDW:Châteauroux 0-1Belfort
ទស្សនៈPD:Châteauroux 2 – 0 Belfort
Épinal(14) Vs Boulogne(12)
Épinal ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Duchère ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Herbiers ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Quevilly ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Boulogne ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Dunkerque ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Chambly ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Châteauroux ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/06/16Boulogne 2 – 2 Épinal
08/08/15Épinal 1 – 1 Boulogne
18/04/15Épinal 0 – 2 Boulogne
22/11/14Boulogne 3 – 1 Épinal
17/04/13Épinal 1 – 1 Boulogne
08/09/12Boulogne 2 – 2 Épinal
ទស្សនៈWDW:Épinal 1 – 1 Boulogne
ទស្សនៈPD:Épinal 0 – 2 Boulogne
Duchère (5) Vs Herbiers(16)
Duchère ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-០-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Épinal ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Pau ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Concarneau ២-០ ក្នុងផ្ទះ។
Herbiers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Châteauroux ២-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Épinal ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Pau ២-២ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Duchère 0 – 1 Herbiers
ទស្សនៈPD:Duchère 2 – 0 Herbiers
Concarneau(1) Vs Paris(8)
Concarneau ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Pau ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Sedan ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Duchère ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Paris ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Avranches ១-០ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Sedan ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lens ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ
ទស្សនៈWDW:Concarneau 1 – 0 Paris
ទស្សនៈPD:Concarneau 1 – 1 Paris ៕ ណារាជ

 

 


ចែករំលែក៖