ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ជារបស់ឯកជន គឺមិនមែនជារបស់រដ្ឋទេ!

ចែករំលែក៖

Micro (2)


ចែករំលែក៖