ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមស្តីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨      

ចែករំលែក៖

ការព្យាករណ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមស្តីអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុថ្ងៃទី១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ 


ចែករំលែក៖