ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ការស្វែងរកការងារតាម Facebook បានពង្រីកដល់ជាង 40 ប្រទេស

ចែករំលែក៖

កាលពីថ្ងៃពុធ Facebook បានពង្រីកកម្មវិធីស្វែងរកការងារ និងកម្មវិធី ដែលបានចេញផ្សាយជិតមួយឆ្នាំមុន នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដា ដែលបច្ចុប្បន្នបម្រើនៅជាង 40 ប្រទេស។ វាជាប្រភេទដូច LinkedIn ប៉ុន្តែបានអនុវត្តទៅបណ្តាញហ្វេសប៊ុករបស់អ្នក។ អ្នកប្រើប្រាស់ហ្វេសប៊ុកអាចរកមើល និងអាចដាក់ពាក្យបម្រើការងារ ដោយផ្ទាល់នៅលើកម្មវិធីទូរស័ព្ទនិងនៅលើបណ្ដាញ។ ទំព័រហ្វេសប៊ុកអាជីវកម្មអាច បង្កើតប្រកាសការងារថ្មីមើលកម្មវិធី និងសម្ភាសកាលវិភាគ។

អ្នកស្វែងរកការងារធ្វើនិងអ្នកបង្កើតមិនចាំបាច់បង់កម្រៃដល់ហ្វេសប៊ុកដើម្បីចូលប្រើឧបករណ៍នេះទេ។ ការងារអាចមើលបាននៅលើទីផ្សារហ្វេសប៊ុក នៅលើព័ត៌មានមតិព័ត៌មាន, និងនៅក្នុងទំព័រហ្វេសប៊ុក។ អាជីវកម្មត្រូវបានស្វាគមន៍ក្នុងការចំណាយសម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយហ្វេសប៊ុកដើម្បីបង្កើនកម្មវិធីការងាររបស់ពួកគេនិងផ្តោតលើបេក្ខជនជាក់លាក់ប៉ុន្តែវាមិនចាំបាច់ប្រើលក្ខណៈពិសេសនោះទេ។

គិតត្រឹមថ្ងៃពុធក្រុមហ៊ុន Facebook នៅតាមបណ្តាប្រទេសប្រហែល 40 អាចចូលប្រើឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើតការងារ។ លោក Himel បាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនបាន ជ្រើសរើសកន្លែងទាំងនោះដោយផ្អែក លើទីតាំងដែលពួកគេ បានឃើញរួចមកហើយ “ភាពរឹងមាំជាមួយនឹងអាជីវកម្មដ៏សកម្មនៅលើវេទិកា” ដូចជានៅក្នុងប្រទេសនានា ដែលអាជីវកម្ម ត្រូវបានស្វែងរកបេក្ខជនការងារតាមរយៈ Facebook Pages ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖