ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថានទូតបារាំងប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីបារាំងពីរសប្តាហ៍នៅភ្នំពេញ ដើម្បីអបអរមិត្តភាពបារាំង-កម្ពុជា(ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨)

ចែករំលែក៖

ស្ថានទូតបារាំងប្រកាសព័ត៌មានស្តីពីកម្មវិធីបារាំងពីរសប្តាហ៍នៅភ្នំពេញ ដើម្បីអបអរមិត្តភាពបារាំង-កម្ពុជា(ពីថ្ងៃទី១៧ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៨)

 

 


ចែករំលែក៖