ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមព្យាករណ៍ កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨៖

ចែករំលែក៖

ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមព្យាករណ៍ កម្រិតបរិមាណទឹកភ្លៀងដែលធ្លាក់តាមបណ្តារាជធានី-ខេត្ត គិតចាប់ពីម៉ោង ៧ព្រឹកថ្ងៃទី ០៩ ដល់ម៉ោង ៧ព្រឹក ថ្ងៃទី ១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០១៨៖


ចែករំលែក៖