ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រាជរដ្ឋាភិបាលបានចេញនូវសេចក្ដីណែនាំ​ស្ដីពី​ការផ្អាកលក់ដួរ និង​ពិសាគ្រឿងស្រវឹង​នៅមួយ​ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត​និង​ថ្ងៃបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨

ចែករំលែក៖

សេចក្ដីណែនាំ​ស្ដីពី​ការផ្អាកលក់ដួរ និង​ពិសាគ្រឿងស្រវឹង​នៅមួយ​ថ្ងៃមុនថ្ងៃបោះឆ្នោត ​និង​ថ្ងៃបោះឆ្នោត​ជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រ នីតិកាលទី​៦ ឆ្នាំ​២០១៨


ចែករំលែក៖