ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លោករដ្ឋមន្ត្រីលឹម គានហោ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករកម្ពស់ទឹកទន្លេ និងសូមក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ​ដែលកើតឡើងជាយថាហេតុ

ចែករំលែក៖

លោករដ្ឋមន្ត្រីលឹម គានហោ ចេញសេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការព្យាករកម្ពស់ទឹកទន្លេ និងសូមក្រសួង ស្ថាប័ន អាជ្ញាធរដែនដីពាក់ព័ន្ធ និងប្រជាពលរដ្ឋបង្កើនការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ដើម្បីចៀសវាងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗ​ដែលកើតឡើងជាយថាហេតុ


ចែករំលែក៖