ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

លិខិតលោកប្រាក់ សុខុន ផ្ញើជូន លោក Zeid Ra’ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

ចែករំលែក៖

លិខិតលោកប្រាក់ សុខុន ផ្ញើជូន លោក Zeid Ra’ad Al Hussein ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិ ទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស

a f


ចែករំលែក៖