ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ប្រចាំសប្ដាហ៍ ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧

ចែករំលែក៖

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុ ប្រចាំសប្ដាហ៍ ពីថ្ងៃទី២២ ដល់ ២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០១៧ ។

សូមបងប្អូនប្រជានេសាទ និងអ្នកធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រទាំងអស់ បង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់


ចែករំលែក៖