ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅសិង្ហបុរី និងវៀតណាមអន្តរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋខ្មែរ២នាក់

ចែករំលែក៖

ស្ថានតំណាងកម្ពុជានៅសិង្ហបុរី និងវៀតណាមអន្តរាគមន៍ជួយពលរដ្ឋខ្មែរ២នាក់ 


ចែករំលែក៖