ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសារាចរស្តីពីការប្រើកាលបរិច្ឆេទទាំងចន្ទគតិ ទាំងសុរិយាគតិក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងលិខិតរដ្ឋបាល 

ចែករំលែក៖

រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញសារាចរស្តីពីការប្រើកាលបរិច្ឆេទទាំងចន្ទគតិ ទាំងសុរិយាគតិក្នុងលិខិតបទដ្ឋានគតិយុត្តនិងលិខិតរដ្ឋបាល


ចែករំលែក៖