ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៥ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹងមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ពី​តិចទៅ​បង្គួរ ស្ទើរ​ទូទាំងប្រទេស ជាពិសេស​បណ្ដា​ខេត្ត​នៅ​តំបន់​ទំនាប​កណ្ដាល និង​តំបន់​មាត់សមុទ្រ

ចែករំលែក៖

​ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​៥ រហូតដល់​ថ្ងៃទី​៩ ខែមករា ឆ្នាំ​២០១៨ ប្រទេស​កម្ពុជា​នឹងមាន​ភ្លៀង​ធ្លាក់​រាយប៉ាយ​ពី​តិចទៅ​បង្គួរ ស្ទើរ​ទូទាំងប្រទេស ជាពិសេស​បណ្ដា​ខេត្ត​នៅ​តំបន់​ទំនាប​កណ្ដាល និង​តំបន់​មាត់សមុទ្រ


ចែករំលែក៖