ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ហៅកាត់ (ស.ស.ស.ក) នឹងរៀបចំ «វេទិកាអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនាំពាក្យ»

ចែករំលែក៖

សហភាពសហព័ន្ធអ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជា ហៅកាត់ (ស.ស.ស.ក) នឹងរៀបចំ «វេទិកាអ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកនាំពាក្យ»


ចែករំលែក៖