ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចូលរួមសាមគ្គីនិងគាំទ្រភាគីចិន ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19

ចែករំលែក៖

គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ ចូលរួមសាមគ្គីនិងគាំទ្រភាគីចិន ក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ COVID-19


ចែករំលែក៖