ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាន​និងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់​ថ្ងៃទី២៧​ ខែកញ្ញា​ ២០១៦​របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម

ចែករំលែក៖

ព្រឹត្តិបត្រព័ត៌មាននិងព្យាករណ៍កម្ពស់ទឹកជំនន់ថ្ងៃទី២៧ ខែកញ្ញា ២០១៦របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយម៖

27


ចែករំលែក៖