ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍បាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះ South Africa, Elche, Notts, Dundalk មានរំពឹងឈ្នះ

ចែករំលែក៖

ការប្រកួតបាល់ទាត់ចម្រុះថ្ងៃនេះក្រុម South Africa, Elche, Notts, Dundalk ជាក្រុមដែលមានប្រវត្តិប្រកួតល្អជាងគូ ប្រកួត មានរំពឹងឈ្នះក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួន។

World – Friendlies
South Africa Vs Ghana
South Africa ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Mauritania ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Egypt ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Burkina Faso ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Ghana ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Rwanda ១-១ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Russia ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Uganda ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/01/15South Africa 1 – 2 Ghana
12/08/10South Africa 1 – 0 Ghana
16/10/08South Africa 2 – 1 Ghana
18/06/05South Africa 0 – 2 Ghana
20/06/04Ghana 3 – 0 South Africa
24/01/02South Africa 0 – 0 Ghana
07/02/00South Africa 1 – 0 Ghana

Morocco Vs Canada
Morocco ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-៣-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Albania ០-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ São Tomé ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Gabon ០-០ ក្រៅផ្ទះ ។
Canada ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Honduras ២-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ El Salvador ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Mauritania ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Hong Kong Vs Singapore
Hong Kong ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Myanmar ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Cambodia ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Cambodia ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
Singapore ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Cambodia ២-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Bahrain ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Malaysia ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
10/10/14Hong Kong2-1 Singapore
09/09/14Singapore0-0 Hong Kong
10/09/13Hong Kong1-0 Singapore
15/08/12Singapore2-0 Hong Kong
01/06/12Hong Kong1-0 Singapore
15/02/06Hong Kong1-1 Singapore

Malaysia Vs Afghanistan
Malaysia ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Fiji ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Indonesia ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Singapore ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Afghanistan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Japan ៥-០ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Singapore ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Lebanon ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
20/10/08Malaysia 6-0 Afghanistan

Lebanon Vs Equatorial
Lebanon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Jordan ១-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Afghanistan ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Kyrgyzstan ០-០ ក្រៅផ្ទះ។
Equatorial ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mali ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Benin ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ South Sudan ៤-០ ក្នុងផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Kyrgyzstan Vs Turkmenistan
Kyrgyzstan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Kazakhstan ២-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Philippines ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Lebanon ០-០ ក្នុងផ្ទះ។
Turkmenistan ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Oman ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ India ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Oman ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
21/02/10Turkmenistan 1 – 0 Kyrgyzstan

Oman Vs Bahrain
Oman ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Turkmenistan ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Re.Ireland ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Jordan ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
Bahrain ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Singapore ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Jordan ០-០ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Philippines ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
31/05/15Bahrain 0 – 0 Oman
26/12/13Oman 0 – 0 Bahrain
05/01/13Bahrain 0 – 0 Oman
20/12/12Oman 1 – 0 Bahrain
11/08/11Oman 1 – 1 Bahrain
23/11/10Oman 1 – 1 Bahrain
26/09/10Oman 0 – 2 Bahrain

អេស្ប៉ាញ Cup
Elche Vs Alcorcón
Elche ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Levante ១-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Alcorcón ១-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Gimnàstic ៤-៤ ក្នុងផ្ទះ។
Alcorcón ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sevilla II ១-១ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Elche ១-០ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Valladolid ២-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
01/10/16Alcorcón 1 – 0 Elche
05/06/16Alcorcón 4 – 1 Elche
17/01/16Elche 2 – 0 Alcorcón
21/04/13Alcorcón 1 – 0 Elche
18/11/12Elche 1 – 0 Alcorcón
17/05/12Alcorcón 3 – 1 Elche

ឆេក Cup
Králův Dvůr Vs Jablonec
Králův Dvůr ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៤-១-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Loko Vltavín ៣-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Benátky ២-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Písek ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Jablonec ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៣-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Vysočina ១-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Mladá ២-១ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Zlín ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
គូនេះពុំមានប្រវត្តិជួបគ្នាទេ

Slovácko Vs Opava
Slovácko ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Mladá ៣-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Vysočina ១-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Příbram ១-០ ក្រៅផ្ទះ។
Opava ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Žižkov ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Prostějov ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ České ២-១ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
06/06/09Slovácko 2 – 1 Opava
02/08/08Opava 1 – 1 Slovácko
15/03/08Slovácko 1 – 1 Opava
11/08/07Opava 0 – 0 Slovácko
01/11/06Opava 0 – 1 Slovácko
02/04/05Opava 2 – 2 Slovácko
25/09/04Slovácko 1 – 0 Opava

ដាណឺម៉ាក Cup
HIK Vs Randers
HIK ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-០-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Avarta ៣-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Holbæk B&I ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ B 93 ៤-២ ក្រៅផ្ទះ។
Randers ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ København ២-២ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ SønderjyskE ៤-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Brøndby ២-២ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៤ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
03/06/06HIK 3 – 2 Randers
09/10/05Randers 3 – 0 HIK
12/04/03HIK 3 – 1 Randers
03/11/02Randers 4 – 0 HIK
អង់គ្លេស League 2
Notts(8) Vs Vasas(14)
Notts ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-០-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Exeter ២-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rochdale ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Mansfield ៣-១ ក្រៅផ្ទះ។
Morecambe ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Barnet ២-២ ក្រៅផ្ទះ ឈ្នះ Stoke U23 ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងចាញ់ Carlisle ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
28/12/15Notts 2 – 2 Morecambe
29/08/15Morecambe 4 – 1 Notts
17/04/10Notts 4 – 1 Morecambe
19/09/09Morecambe 2 – 1 Notts
18/04/09Morecambe 1 – 0 Notts
06/12/08Notts 1 – 0 Morecambe

អង់គ្លេស FA Cup
Hastings Vs Margate
Hastings ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Greenwich ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Margate ២-២ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Ramsgate ៣-០ ក្រៅផ្ទះ។
Margate ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Gosport ១-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Hastings ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Hemel ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
05/10/16Margate 2 – 2 Hastings
27/10/12Margate 1 – 1 Hastings
22/08/12Hastings 2 – 2 Margate
02/01/12Margate 4 – 1 Hastings
30/08/11Hastings 2 – 2 Margate
09/04/11Hastings 3 – 0 Margate
22/01/11Margate 2 – 0 Hastings

អៀរឡង់ Premier Division
Dundalk(1) Vs Cork(2)
Dundalk ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Derry ២-២ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Derry ២-១ ក្រៅផ្ទះ និងចាញ់ Sligo ៣-០ ក្នុងផ្ទះ។
Cork ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Galway ៥-៣ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ St. Patrick’s ៣-១ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Galway ៥-០ ក្រៅផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
04/06/16Cork 1 – 0 Dundalk
19/03/16Dundalk 0 – 1 Cork
27/02/16Cork 2 – 0 Dundalk
08/11/15Cork 0 – 1 Dundalk
24/10/15Cork 2 – 2 Dundalk
27/07/15Dundalk 1 – 1 Cork

Finn Harps(10) Vs St. Patrick’s(8)
Finn Harps ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-១-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Galway ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Sligo ០-០ ក្រៅផ្ទះ និងឈ្នះ Bray ២-១ ក្នុងផ្ទះ។
St. Patrick’s ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Sligo ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Cork ៣-១ ក្នុងផ្ទះ និងឈ្នះ Wexford ៥-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៧ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
18/05/16St. Patrick’s 4-0 Finn Harps
12/04/16Finn Harps 1-2 St. Patrick’s
05/10/14St. Patrick’s 6-1 Finn Harps
04/10/08Finn Harps 0-1 St. Patrick’s
07/07/08St. Patrick’s 5-1 Finn Harps
12/04/08Finn Harps 0-3 St. Patrick’s
30/09/05St. Patrick’s 0-0 Finn Harps

អង់គ្លេស FA Trophy
Ossett Vs Prescot
Ossett ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-២-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Mossley ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Kendal ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Prescot ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Prescot ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Hyde ៤-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Colne ៥-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Ossett ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/16Prescot 1 – 1 Ossett
19/04/16Ossett 0 – 1 Prescot
10/10/15Prescot 4 – 0 Ossett
28/03/15Ossett 1 – 0 Prescot
16/08/14Prescot 0 – 0 Ossett

Droylsden Vs Lancaster
Droylsden ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-៤-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Burscough ១-១ ក្នុងផ្ទះ ស្មើ Scarborough ២-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Lancaster ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lancaster ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Trafford ៤-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Kidderminster ៣-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Droylsden ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៦ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/16Lancaster 1 – 1 Droylsden
13/08/16Lancaster 1 – 3 Droylsden
23/01/16Lancaster 1 – 1 Droylsden
26/09/15Droylsden 2 – 0 Lancaster
05/09/15Droylsden 1 – 1 Lancaster
11/04/15Lancaster 4 – 0 Droylsden

Rugby Vs Bedworth
Rugby ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-១-៤។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Spalding ៣-១ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Rugby ២-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Bedworth ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Bedworth ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Stamford ៣-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Curzon ៤-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Rugby ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា៥ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/16Bedworth 3 – 3 Rugby
26/12/14Rugby 1 – 0 Bedworth
25/08/14Bedworth 1 – 1 Rugby
12/09/12Bedworth 1 – 0 Rugby
08/09/12Rugby 1 – 1 Bedworth

Histon Vs Rushden
Histon ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ០-២-៣។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Northwood ៦-០ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Cambridge ១-១ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Rushden ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Rushden ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ១-៣-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយស្មើ Romulus ០-០ ក្នុងផ្ទះ ចាញ់ Hendon ៣-០ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Histon ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/16Rushden 1 – 1 Histon

Kempston Vs Chipstead
Kempston ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-២-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Potters Bar ៣-២ ក្រៅផ្ទះ ស្មើ Northwood ៤-៤ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Chipstead ៣-៣ ក្រៅផ្ទះ។
Chipstead ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ២-១-២។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ Greenwich ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Three Bridges ៣-០ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Kempston ៣-៣ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/16Chipstead 3 – 3 Kempston

Tilbury Vs Lewes
Tilbury ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-២-០។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Waltham ២-១ ក្នុងផ្ទះ ឈ្នះ Brightlingsea ៣-២ ក្រៅផ្ទះ និងស្មើ Lewes ១-១ ក្រៅផ្ទះ។
Lewes ៥ប្រកួតចុងក្រោយគឺ ៣-១-១។ ៣ប្រកួតចុងក្រោយឈ្នះ Guernsey ១-០ ក្រៅផ្ទះ ចាញ់ Greenwich ៤-២ ក្នុងផ្ទះ និងស្មើ Tilbury ១-១ ក្នុងផ្ទះ។
ប្រវត្តិជួបគ្នា១ប្រកួតសម្រាប់គូនេះ
08/10/16Lewes 1 – 1 Tilbury ៕

xws


ចែករំលែក៖