ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រដ្ឋសភាប្រកាសព័ត៌ស្ដីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំ លើកទី៨ នីតិកាលពី៥ ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧

ចែករំលែក៖

រដ្ឋសភាប្រកាសព័ត៌ស្ដីពីលទ្ធផលសម័យប្រជុំ លើកទី៨ នីតិកាលពី៥ ថ្ងៃទី២០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៧៖


ចែករំលែក៖