ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមកម្ពុជា

ចែករំលែក៖

ព្យាករណ៍អាកាសធាតុប្រចាំសប្តាហ៍របស់ក្រសួងធនធានទឹក និងឧតុនិយមកម្ពុជា


ចែករំលែក៖