ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ឥឡូវនេះ Alexa របស់ក្រុមហ៊ុន Amazon អាចប្រើជាមួយ DVR recording

ចែករំលែក៖

លទ្ធភាពរបស់ Alexa ក្នុងការគ្រប់គ្រង DVRs នឹងត្រូវបានកែលម្អនាពេលអនាគត។ ក្រុមហ៊ុន Amazon បានប្រកាសនៅថ្ងៃនេះថាខ្លួនបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពកម្មវិធីវីដេអូជំនាញ API របស់ខ្លួនដូច្នេះឥឡូវនេះអាចចាប់ផ្តើមថតចម្លងបង្កើតកម្មវិធីឬអនុវត្តពាក្យបញ្ជាចាក់ឡើងវិញ។ អ្នកបង្កើតប្រអប់កំណត់ច្រើនបានប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬបង្កើតជំនាញ Alexa ដែលមានលក្ខណៈពិសេសទាំងនេះរួមមាន Dish, Verizon, TiVo និង DirecTV ។ ក្រុមហ៊ុន Amazon និយាយថាមានអ្នកខ្លះកំពុងសាកល្បងជាមួយលក្ខណៈថ្មីៗទាំងនេះ។

អ្នកប្រើនឹងអាចនិយាយបានថា ដូចជា “Alexa, record the Cubs game” និងប្រអប់ Set-Top នឹងមានគម្រោងថតចម្លង។

ពួកគេក៏នឹងអាចប្រាប់អ្នកជំនួយការឱ្យចាប់ផ្តើមកម្មវិធីឬសេវាកម្មមួយចំនួនដូចជា “Alexa, launch Netflix ។ ” ជាចុងក្រោយពួកគេនឹងអាចនិយាយថា “Alexa, pause” ដោយមិនចាំបាច់ប្រាប់ឈ្មោះជាក់លាក់របស់ពួកគេ ។

អ្នកប្រើមួយចំនួនពីមុនអាចប្រើពាក្យបញ្ជាទាំងនេះ ប៉ុន្តែអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញទាំងនេះត្រូវធ្វើការងារបន្ថែមដើម្បីបញ្ចប់វា។ ឥឡូវនេះអ្នកអភិវឌ្ឍន៍ផ្សេងទៀតអាចអនុវត្តវាបានយ៉ាងងាយស្រួល។ យើងទាំងអស់គ្នាអាចស្រែកនៅ Alexa, ទោះបីជាអ្នកផលិត box set-top របស់យើងមិនចង់ធ្វើការបន្ថែមក៏ដោយ ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖