ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រុមហ៊ុន Apple នឹងចាប់ផ្តើមរាយការណ៍ពីសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីពី App Store

ចែករំលែក៖

ក្រុមហ៊ុន Apple បានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីតម្លាភាពប្រចាំឆមាសរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃនេះហើយក្រៅពីលេខទូរស័ព្ទធម្មតាចំពោះសំណើរការទម្លាក់ចោលគណនីក្រុមហ៊ុនបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយនិយាយថាខ្លួននឹងចាប់ផ្តើមសំណើរសុំរបស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីលុបចោលកម្មវិធីពី App Store ។ ក្រុមហ៊ុន Apple បាននិយាយថាសំណើទាំងនេះនឹងទាក់ទងទៅនឹងការរំលោភបំពានច្បាប់និង / ឬគោលនយោបាយ។

លេខទាំងនេះនឹងប្រាប់យើងថាតើរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនកំពុងព្យាយាមរារាំងការចូលប្រើកម្មវិធីជាក់លាក់និងរបៀបដែលការបញ្ជាទិញទាំងនោះពិតជាធ្វើតាម។ Google មិនទាន់បានរាយការណ៍ពីលេខទាំងនេះជាពិសេសសម្រាប់ Play Store ។ ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ចង់ដឹងថាហេតុអ្វីបានជាសំណើរនេះត្រូវបានគេដាក់ពាក្យហើយអ្វីដែលកម្មវិធីត្រូវបានប៉ះពាល់ប៉ុន្តែ Apple មិនបាននិយាយថាវានឹងហៅកម្មវិធីដោយឈ្មោះទេ។

ចំពោះសំណើរការដកហូតនៅឆ្នាំមុនរដ្ឋាភិបាលនៅជុំវិញពិភពលោកបានផ្ញើសំណើសម្រាប់ព័ត៌មានអំពីឧបករណ៍ចំនួន 29.718 ។ ទិន្នន័យត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុង 79 ភាគរយនៃករណី។ លេខនេះអាចនឹងត្រូវបានលើកទឹកចិត្តបើអ្នកពិចារណាថាក្រុមហ៊ុន Apple បានផ្ទៀងផ្ទាត់សំណើនីមួយៗទាំងនេះពីទស្សនៈច្បាប់ហើយបានកំណត់ថាភាគច្រើនលើសលប់គឺស្ថិតនៅក្នុងសិទ្ធិស្របច្បាប់របស់អ្នកអនុវត្តច្បាប់។ រដ្ឋាភិបាលនានាក៏បានស្នើសុំព័ត៌មានអំពីគណនី Apple ចំនួន 3.358 និងទិន្នន័យត្រូវបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុង 82 ភាគរយនៃករណី ៕ ហេង លក្ខិណា


ចែករំលែក៖