ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ ជុំវិញ​ករណី​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ

ចែករំលែក៖

រាជរដ្ឋាភិបាល​កម្ពុជា​ ចេញ​សេចក្តី​ថ្លែង​ការណ៍​ ជុំវិញ​ករណី​នៅ​ក្រុង​ព្រះសីហនុ


ចែករំលែក៖