ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសរកឃើញវិជ្ជមានCovid-19 ៣១ករណីបន្ថែមទៀតសរុប៨៤ករណី

ចែករំលែក៖


ចែករំលែក៖