ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍៖

រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររណ៍ទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តលើវិធានការការពារ ទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតប ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ តាមផ្លូវអាកាស

ចែករំលែក៖

ភ្នំពេញ៖ រដ្ឋលេខាធិការដ្ឋានអាកាសចរស៊ីវិល ណែនាំដល់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចររណ៍ទាំងអស់ឲ្យពង្រឹងការអនុវត្តលើវិធានការការពារ ទប់ស្កាត់ និងឆ្លើយតប ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ១៩ តាមផ្លូវអាកាស។
សូមអាននូវខ្លឹមសារទាំងស្រុងដូចខាងក្រោម៖

ដោយ៖សិលា


ចែករំលែក៖